ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Την παρούσα ιστοσελίδα, www.ckbsm.gr (η ιστοσελίδα) διαχειρίζεται η Εταιρεία CKBSM Ε.Ε. εφεξής καλούμενη Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
Η ιστοσελίδα, προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες πληροφόρηση γενικού και ειδικού περιεχομένου μέσω ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και ειδικών πινάκων ανακοινώσεων (bulletinboards). H παρεχόμενη πληροφόρηση αφορά ιδιώτες, επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα σε θέματα σχετικά με υπηρεσίες και προϊόντα, για τα οποία οι επισκέπτες – χρήστες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατέχουν ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής πολιτικής και της δραστηριότητάς μας τόσο για τους επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας όσο και για τους πελάτες μας.

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επωνυμία: «CKBSM ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ –  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Διακριτικός τίτλος: «CKBSM E.Ε.»
Γ.Ε.ΜΗ.: 143281901000
ΑΦΜ: 800863004 Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Βεϊκου 102-104
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11741
Χώρα εγκατάστασης: Ελλάδα
ΤΗΛ.: 0030 2103003018
ΦΑΞ: 0030 2103005039
ΕΜΑΙL: info@ckbsm.gr
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Καλλίνικος Χρήστος – Μιχαλάκης Αναστάσιος, οδός Βεϊκου 102-104, 11741, Τηλ.+21030003018, Φαξ.+30 2103005039, email. info@ckbsm.gr
ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Καλλίνικος Χρήστος – Μιχαλάκης Αναστάσιος, οδός Βεϊκου 102-104 – Αθήνα, 11741, Τηλ.+21030003018, Φαξ.+30 2103005039, email. info@ckbsm.gr

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ανανεώθηκαν τον Μαϊο 2018 και Απρίλιο 2020, σε πιστή εφαρμογή του Καν. Ε.Ε. 2016/679

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: H αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης
συνιστά τη κατάρτιση μιας νομικά έγκυρης και δεσμευτικής συμφωνίας ανάμεσα στον επισκέπτη χρήστη (εσάς) και την CKBSMΕ.Ε. (Εταιρία), και διέπει την επίσκεψη και τη χρήση της ιστοσελίδας www.ckbsm.gr, καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρει.
Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον επισκέπτη από την πρόσβαση, σε αυτήν, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του, εάν αυτός δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους όρους που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό.
Εάν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας οφείλει να απομακρυνθεί αμέσως από την παρούσα ιστοσελίδα.
Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας καλωσορίζει και παρακαλούμε να ανατρέξετε πλήρως στους παρόντες όρους χρήσης, προτού συνεχίσετε τη πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα.
Επισημαίνουμε ότι είστε ευπρόσδεκτοι να απευθύνετε τυχόν ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν σε κάθε επισκέπτη που διαθέτει μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο βαρύνουν αποκλειστικά τον επισκέπτη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του
τερματικού εξοπλισμού του.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ιστοσελίδα διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει ή να αναστείλει τις λειτουργίες ή να τροποποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (Links): Η ιστοσελίδα μας προσφέρει τη διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες της Εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά προς διευκόλυνση των επισκεπτών – χρηστών και των πελατών μας.

Η επιλογή και η δρομολόγηση σε άλλη ιστοσελίδα της Εταιρείας ή τρίτου συνιστά έξοδο από την παρούσα ιστοσελίδα. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη του επισκέπτη – χρήστη που θα μπορούσε να προκύψει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης ή από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις διασυνδεδεμένες ιστοσελίδες ή στους προτεινόμενους συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες.

Η εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα της σύνδεσης και των υπηρεσιών των συνδέσμων και των ιστοσελίδων τρίτων, ούτε και την ακρίβεια του περιεχομένου τους.

Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των συνδέσμων, ο επισκέπτης πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας των οικείων ιστοσελίδων.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Κάθε πληροφορία, κείμενο, διαφημιστικό σύνθημα, φωτογραφία, εικόνα ή σχέδιο, λογισμικό και οπτικοακουστικό έργο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και προϊόντα της διάνοιας και προστατεύεται από τους οικείους νόμους και Διεθνείς Συμβάσεις. Κάθε επωνυμία, διακριτικός τίτλος και σήμα, που αναρτώνται και αναφέρονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ή των αναφερομένων δικαιούχων και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, διανεμηθούν ή να τροποποιηθούν χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

A. AΡΧΕΣ: Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται να τηρεί πιστά τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων και αναλυτικά την αρχή της νομιμότητας και της αντικειμενικότητας της επεξεργασίας που γίνεται πάντα με διαφάνεια, περιορίζοντας την επεξεργασία στην απολύτως αναγκαία διατηρώντας την επίκαιρη και ακριβή, να περιορίζει τα δεδομένα που επεξεργάζεται βάσει της αρχής της ελαχιστοποίησης και να περιορίζει την περίοδο της αποθήκευσης των δεδομένων σε περίοδο που δεν είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δυο (2) έτη.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων και την τήρηση στις κείμενες διατάξεις και εφαρμόζει τους εγκεκριμένους Κώδικες Δεοντολογίας.

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας πραγματοποιεί πράξεις επεξεργασίας δηλαδή συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή και αναζήτηση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης των δεδομένων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο σύννομο και θεμιτό. Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας σε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Η Εταιρεία μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως προέλευση, φρονήματα, πεποιθήσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του υποκειμένου κλπ.).

Κατ’εξαίρεση επεξεργασία και συλλογή των ειδικών κατηγοριών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητά τη συγκατάθεση του για να χρησιμοποιηθούν για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ή μόνο εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί, η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, η επεξεργασία που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των  θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Επίσης, εξαίρεση στην απαγόρευση επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών των δεδομένων συντρέχει όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.

Επίσης, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, τότε για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς αρκεί η επεξεργασία να είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο, και να σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και να προβλέπονται κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Η εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου (webserver), όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση (IP), το όνομα χώρου (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του τερματικού εξοπλισμού κάθε επισκέπτη-χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με τη βοήθεια των “cookies”.

Εξακρίβωση της ταυτότητας του υποκειμένου γίνεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης και οικειοθελούς γνωστοποίησης των στοιχείων του υποκειμένου στον υπεύθυνο επεξεργασίας και για τους σκοπούς της αποστολής εκ μέρους της Εταιρείας προσφορών επί συγκεκριμένων υπηρεσιών ή προϊόντων που το υποκείμενο ρητώς αιτήθηκε ή για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο ή για λόγους συμμόρφωσης της Εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας προς έννομες υποχρεώσεις ή προς το καθήκον που εκτελείται προς το Δημόσιο συμφέρον.

Όταν η επεξεργασία δεν απαιτεί την εξακρίβωση της ταυτότητας του  υποκειμένου των δεδομένων δεν αναζητώνται πρόσθετες και συμπληρωματικές πληροφορίες, και η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο των δεδομένων ότι δεν διαθέτει πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς του, και συνεπώς αυτό δεν μπορεί να ασκήσει τυχόν δικαιώματα (ιδίως, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης), που μπορεί ένα ταυτοποιημένο υποκείμενο.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε κατάρτιση προφίλ και ενεργεί με σεβασμό στη προσωπικότητα και την ατομική περίπτωση εκάστου επισκέπτη και πελάτου της.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “COOKIES”: Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία η ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη – χρήστη όταν την επισκέπτεται.

Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του επισκέπτη – χρήστη (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης), κι έτσι ο επισκέπτης – χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, εφόσον το σύστημα του έχει αποθηκεύσει τα «cookies».

6. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ “COOKIES”: Ο επισκέπτης -χρήστης της ιστοσελίδας με την πρόσβαση και την παραμονή του σε αυτήν πρέπει να προβεί σε ρητή συγκατάθεση και αποδοχή στο ειδικό πλαίσιο – τετράγωνο που υπάρχει είτε ως αναδυόμενο παράθυρο (popup), είτε σταθερά σε ευκρινές σημείο της ιστοσελίδας.

Η συγκατάθεση του νοείται ότι είναι ένδειξη της συγκεκριμένης, ρητής και πλήρους επίγνωσης ελεύθερης βούλησής του, με την οποία δηλώνει τη σαφή και θετική συναίνεσή του να εγκατασταθούν “cookies” για την αυτόματη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών ή απόκτηση πρόσβασης από την ιστοσελίδα σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στο τερματικό εξοπλισμό του (ΙP, domain name κλπ.).

Επισημαίνεται ότι, όταν ο επισκέπτης ζήτησε ρητά την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ιστοσελίδα, τότε δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των “cookies” που συνδέονται άμεσα με την υπηρεσία αυτή, καθώς η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στην επεξεργασία τους τεκμαίρεται.

7. ΑΝΩΝΥΜΙΑ: Η πρόσβαση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση της συγκατάθεσης στην εγκατάσταση “cookies”.

Εάν ο επισκέπτης-χρήστης επιλέξει την ανώνυμη περιήγησή του στην ιστοσελίδα τότε στα “cookies” περιλαμβάνονται η ανάλυση των δεδομένων, η φυλλομέτρηση και η διαφήμιση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Εάν ο επισκέπτης – χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει “cookies”, τότε έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το σύστημά του ώστε να ενημερώνεται για την εγκατάστασή τους ή να αρνείται την εγκατάσταση.

Εντούτοις, εάν γίνει αυτόματη απενεργοποίηση των “cookies” ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

B. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

1. ΝΟΜΙΜΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας προτού προβεί σε επεξεργασία θα βεβαιωθεί ότι συντρέχει τουλάχιστον ένας νόμιμος λόγος από τους περιγραφόμενους στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 που είναι οι ακόλουθοι:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας στηρίζεται στην αρμονική συνεργασία με τους επισκέπτες της και επιθυμεί κάθε επισκέπτης να δίνει την ελεύθερη συγκατάθεση του ως προς την επεξεργασία των δεδομένων του. Η συγκατάθεση δίνεται πάντοτε στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης που είναι ξεχωριστή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη και έχει σαφή και απλή διατύπωση. Η συγκατάθεση είναι δυνατή για πρόσωπα ενήλικα κατά το χρόνο της δήλωσής τους.
Ανάκληση της συγκατάθεσης είναι δυνατή ανα πάσα στιγμή με τον ίδιο σαφή και ευκρινή τρόπο, οπότε η επεξεργασία παύει για το μέλλον.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η συλλογή και επεξεργασία των προπεριγραφόμενων προσωπικών δεδομένων έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη στην ιστοσελίδα, βάσει των ενδιαφερόντων του καθώς και την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που πραγματοποιεί με τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων της επικοινωνίας και της συναλλαγής. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση για τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας και τη νομική βάση της επεξεργασίας που είναι ένας από τους αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους του ανωτέρω άρθρου 1 (νομιμότητα της επεξεργασίας), όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. α’ έως και στ’).

4. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Με τη συμπλήρωση των κενών πεδίων που θα βρει στην ιστοσελίδα, στο ειδικό πεδίο “επικοινωνία”, ‘’φόρμα επικοινωνίας’’, ‘’φόρμα παραγγελίας’’, ”γίνετε συνεργάτες”, θέλω να επενδύσω” και σε ανάλογα πλαίσια, ο επισκέπτης ως υποκείμενο των δεδομένων αναζητά επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, ή τις extra υπηρεσίες που η Εταιρεία προσφέρει και δίνει τη συγκατάθεσή του ρητώς και με πλήρη βούληση συμπληρώνει και γνωστοποιεί τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία του:

Ο επισκέπτης ιδιώτης συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του (Χώρα και Πόλη προέλευσης, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή διαβατήριο) επιλέγει την υπηρεσία την οποία επιθυμεί και προτιμώμενο χρόνο ανταπόκρισης, καθώς και προαιρετικά το ποσό που επιθυμεί να διαθέσει για τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει, ώστε να υποβληθεί προσφορά εκ μέρους της Εταιρείας και αποστέλλει μήνυμα προς την ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης που δηλώνει ότι ενεργεί ως Εταιρεία, εκτός από τα στοιχεία αυτά, δηλώνει επιπροσθέτως και το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ειδικά προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, χώρα και πόλη εγκατάστασης, περιουσιακά στοιχεία και ειδικά τα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΔΤ) που το ίδιο το υποκείμενο γνωστοποίησε για το σκοπό της ενημέρωσης ως προς συγκεκριμένες δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης (π.χ. κωδικός εισόδου) και οικονομικής αναγνώρισης (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση (IP), αριθμός πελάτη και ταυτότητα
πληρωμής) μόνο για τη διαχείριση των πελατών της και την απόδειξη και εκπλήρωση των συμβατικών όρων σύμβασης, όπου το υποκείμενο των δεδομένων είναι αντισυμβαλλόμενο.

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ιστοσελίδα, η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα των υποκειμένων (επισκεπτών, πελατών, ενδιαφερόμενων) χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεσή τους σε τρίτους (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς).

Η συγκατάθεση για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων είναι ρητή και παρέχεται είτε με έγγραφη βεβαίωση είτε με ειδική επισημείωση σε συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας (click).

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να άρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε με έγγραφη αίτηση στο email του υπεύθυνου επεξεργασίας.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για κάθε ενέργεια του χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και σε ιδιαίτερα πολύπλοκα αιτήματα, το αργότερο εντός τριών μηνών, από την αρχική υποβολή του αιτήματος.

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα πληροφοριών ανά πάσα στιγμή με απλό αίτημα του προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, σχετικά με όλα τα δεδομένα που τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τόσο κατά το προσυµβατικό στάδιο όσο και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης.

Ωστόσο, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ξέρει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για τα διοικητικά έξοδα αναπαραγωγής, αποθήκευσης και αποστολής, στα οποία υποβάλλεται για την παροχή της ενημέρωσης ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα του υποκειμένου εάν αυτό είναι προδήλως αβάσιμο ή έχει υπερβολικό ή αδικαιολόγητα  επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των  δεδομένων που διενεργείται, εκτός εάν αυτό συνεπάγεται δυσανάλογα έξοδα ή είναι ανέφικτο.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ: Ο επισκέπτης – υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται και η τελευταία υποχρεούται να παράσχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν:

α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση,

γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία τη συμπλήρωση, διόρθωση ή διευκρίνησή τους,

δ) τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο,

ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν,

στ) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.

Επιπλέον, η ενημέρωση εκτείνεται και στη πληροφόρηση που αφορά:

α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

β) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων,

γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση ή στην οικειοθελή γνωστοποίηση, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,

δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ε) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών,

στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μοιράζεται δεδομένα των υποκειμένων με άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας ούτε συλλέγει δεδομένα από τρίτους.

Σε περίπτωση που κατ’εξαίρεση διαβιβαστούν τα δεδομένα των υποκειμένων στην Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας τότε η τελευταία δεσμεύεται να ενημερώσει πλήρως το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την πηγή διαβίβασης των δεδομένων του.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες και επιβεβαίωση ως προς την ύπαρξη και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων του, από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας και ειδικότερα, πληροφορίες ως προς τα εξής στοιχεία:

α) τους σκοπούς της επεξεργασίας,

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως
τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση και τη πηγή τους,

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, με τον ίδιο τρόπο που το υποκείμενο υπέβαλε την αίτηση του ή ζήτησε να του γνωστοποιηθούν.

Σε περίπτωση αίτησης περισσοτέρων αντιγράφων θα ζητηθούν έξοδα αναπαραγωγής ως εύλογα τέλη για διοικητικά έξοδα.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρία ως υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Επίσης, έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ «ΛΗΘΗ»): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στη δημιουργία προφίλ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία,

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και αφορούσαν ανήλικο επισκέπτη και υποκείμενο δεδομένων.

Τέτοια διαγραφή δεν είναι εφικτή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον το δικαίωμα διαγραφής είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Εταιρεία ως  υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει στο υποκείμενο των δεδομένων το περιορισμό της επεξεργασίας, όταν συντρέχει μια από τις εξής περιπτώσεις:

α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το
υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την αυτοματοποιημένη
επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποδεχθεί το αίτημα περιορισμού τότε η επεξεργασία περιορίζεται στην αποθήκευση και δεν υφίσταται περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας παρά μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή τη προστασία των δικαιωμάτων ενός φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

12. ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σε αρχείο τρέχουσας μορφής , (ιδίως .zip, .pdf) όταν η επεξεργασία βασίστηκε στη συγκατάθεση και διενεργήθηκε με αυτοματοποιημένα μέσα, προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της φορητότητας των δεδομένων του.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί., περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των  δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Επίσης, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Το δικαίωμα σε εναντίωση γνωστοποιείται από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας το αργότερο κατά τη πρώτη επικοινωνία μαζί του και περιγράφεται χωριστά από κάθε άλλη πληροφορία.

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η διαβίβαση των δεδομένων από το υποκείμενο (επισκέπτη, πελάτη και ενδιαφερόμενο) γίνεται με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης και η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών και τεχνικών μέσων διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, όπως η ψευδωνυμοποίηση, η κρυπτογράφηση και η ανθρώπινη παρέμβαση προ της διαβίβασης τους.

V. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η εταιρία μας τηρεί με αυστηρότητα πολιτική ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από κάθε παράνομη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση και από εκούσια ή ακούσια καταστροφή.

Εντούτοις, η ιστοσελίδα επιτρέπει στον επισκέπτη – χρήστη την επικοινωνία ή την αποστολή πληροφοριών κατά τη διαβίβαση των οποίων μπορεί να παρεμβληθούν τρίτοι και να αποκτήσουν αθέμιτα και παράνομα πρόσβαση.

Η εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη εάν τα δεδομένα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης που επιφέρει ζημία ή βλάβη στο υποκείμενο τους, εφόσον δεν διαπιστώθηκε βαρεία αμέλεια ή δόλος της.

Ο επισκέπτης – χρήστης αναγνωρίζει τους υφιστάμενους περιορισμούς που αφορούν την εν γένει ασφάλεια του διαδικτύου και αποδέχεται το γεγονός ότι η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία, ενάντια σε κακόβουλες πρακτικές τρίτων προσώπων (όπως, ιδίως τη διάδοση ιού, ή την αποκρυπτογράφηση δεδομένων).

Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την παραβίαση των δεδομένων στο υποκείμενο των δεδομένων, με ανακοίνωση που περιγράφει σαφώς τη φύση της παραβίασης, το όνομα του υπεύθυνου επεξεργασίας, τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης και τα ληφθέντα ή προτεινόμενα μέτρα άμβλυνσης των δυσμενών συνεπειών.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Η ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε οι πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και αξιόπιστες.

Εντούτοις, η εταιρία δεν εγγυάται ούτε την ακρίβεια των πληροφοριών και των δημοσιευμάτων, ούτε και την αξιοπιστία τους και συνεπώς δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών – χρηστών, πελατών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη θα μπορούσε να προκληθεί από τον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πινάκων ανακοινώσεων (bulletinboards) ή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) που δημοσιεύει, καθώς και για κάθε διαδιδόμενη πληροφορία η οποία είναι ανακριβής και εσφαλμένη ή θα μπορούσε να κριθεί  απειλητική, δυσφημιστική ή σκανδαλώδης.

 Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση μηνυμάτων ή πληροφοριών που είναι δυνατό να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη.

Η ιστοσελίδα δύναται να αφαιρέσει κάθε πληροφορία ή δημοσίευμα που αναρτάται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της και η εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

VΙ.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: Η διάρκεια ισχύος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας είναι αόριστη.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και για το λόγο αυτό επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει προσεκτικά σε αυτούς και να ανανεώνει τακτικά την ενότητα αυτή.

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η εταιρία έχει έδρα στην Αθήνα και η παρούσα ιστοσελίδα διέπεται από από την Ενωσιακή και Ελληνική νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, ιδίως το Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α/191) για τη προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Δ. 131/2003, (ΦΕΚ Α/116), για τη προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Υπουργική Απόφαση 31619/22-3-2017 (ΦΕΚ Β/969) καθώς και το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/133) για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 119/78).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020